Representative of Fiat Lux Foundation.

Kisii Eye Hospital 2017, Kisii, Kenya | www.innovationeyecentre.co.ke